ตัวอย่างคำค้นหา
ด้านไวรัสวิทยา เช่น ไข้หวัด , RT-PCR
ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา เช่น Hemoglobin Typing , HPLC เป็นต้น

  รายการ คม ชัด ลึก เรื่อง อาหารแช่ฟอร์มาลีน

บุคลากรดีเด่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2557
นางอาภรณ์ วัชรเสรีกุล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
บุคลากรดีเด่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2557
นางสาวกิ่งแก้ว แซ่ตั้น
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ท่านมีความพอใจต่อข้อมูลข่าวสารของศวก.ที่ 12/1 ตรังเพียงใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
อื่นๆ