ตัวอย่างคำค้นหา
ด้านไวรัสวิทยา เช่น ไข้หวัด , RT-PCR
ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา เช่น Hemoglobin Typing , HPLC เป็นต้น

  ชมย้อนหลัง!!..รายการพบหมอรามา Big Story - ส่งเสริมมาตรฐานนมโรงเรียน (19 ส.ค.59)

คนดีศรีกรมฯ ประจำปี 2558
นางอาภรณ์ วัชรเสรีกุล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
บุคลากรดีเด่นประเภท ข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2558
นายคมกฤช รำมะนะกิจจะ
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
ท่านมีความพอใจต่อข้อมูลข่าวสารของศวก.ที่ 12/1 ตรังเพียงใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
อื่นๆ
ลิงค์