กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดทำหนังสือเอกลักษณ์ทางเภสัชเวทของเครื่องยาสมุนไพรไทยช่วยยกมาตรฐานสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำหนังสือ "เอกลักษณ์ทางเภสัชเวทของเครื่องยาสมุนไพรไทย" โดยศึกษาเอกลักษณ์ทางเภสัชเวทเครื่องยาสมุนไพรไทยอย่างละเอียดด้วยการดูลักษณะภายนอกรวมทั้งลักษณะของเซลล์และเนื้อเยื่อที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์แล้วนำมาใช้ตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพของเครื่องยาสมุนไพร เช่น การตรวจยืนยันชนิดเครื่องยา ตรวจการปลอมปนของเครื่องยาสมุนไพร และใช้เป็นข้อกำหนดมาตรฐานทางเภสัชเวทในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) เพื่อลดปัญหาการปลอมปนสมุนไพรเพื่อช่วยยกมาตรฐานและคุ 
บุคลากรดีเด่นประเภท พนักงานกระทรวงฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2560
นางสาวกิ่งแก้ว แซ่ตั้น
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
บุคลากรดีเด่น ประเภทข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2560
นางสาวพัศนียาพร รัตนะ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
คนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2561
นายอุดมศักดิ์ สุดมาตร
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ท่านมีความพอใจต่อข้อมูลข่าวสารของศวก.ที่ 12/1 ตรังเพียงใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
อื่นๆ
ลิงค์