คนดีศรีกรมฯ ประจำปี 2559
นางอาภรณ์ วัชรเสรีกุล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
บุคลากรดีเด่น ประเภทข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2559
นางสาวอัจฉรา ชนะสิทธ์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
ท่านมีความพอใจต่อข้อมูลข่าวสารของศวก.ที่ 12/1 ตรังเพียงใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
อื่นๆ
ลิงค์