ตัวอย่างคำค้นหา
ด้านไวรัสวิทยา เช่น ไข้หวัด , RT-PCR
ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา เช่น Hemoglobin Typing , HPLC เป็นต้น

  รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ 2558

คนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2557
นางพิจิตรา ยอดทอง
ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
บุคลากรดีเด่นกรมวิทย์ฯ ครั้งที่ 2/2556
นางสาวจีราภรณ์ บุญนุกูล
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ท่านมีความพอใจต่อข้อมูลข่าวสารของศวก.ที่ 12/1 ตรังเพียงใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
อื่นๆ